Stavba domu svojpomocne

Ako postupovať pri stavbe domu spojpomocne?
 

Ako postaviť dom svojpomocneStavba domu svojpomocne vyžaduje v dnešnej dobe značnú dávku odvahy. Predovšetkým je nutné obrniť sa trpezlivosťou pri jednaní s úradmi. Predtým, než položíme základný kameň, si musíme obstarať pozemok, vybrať vhodný projekt a vybaviť stavebné povolenie. To však nie je zďaleka všetko. Práve jednanie s úradmi a vybavovanie povolení pre stavbu domu svojpomocne nám zaberie veľké množstvo času. Nie každý má guráž a nervy pre tieto úkony, preto je dobré, ak sa necháme pri jednaní s úradmi zastupovať. Renomované spoločnosti  sú pre vás schopné zabezpečiť množstvo úkonov:

 • polohopisno-výškopisné zameranie pozemku
 • situáciu osadenia stavby na pozemku
 • projektové dokumentácie prípojok inžinierskych sietí
 • vyjadrenia správcov inžinierskych sietí
 • zastupovanie v územnom a stavebnom konaní
 • vybavenie územného rozhodnutia
 • vybavenie stavebného povolenia
 • vybavenie kolaudačného rozhodnutia
 • vytýčenie stavby a hraníc pozemku
 • vyhotovenie geometrického plánu
 • sprostredkovanie stavebného dozoru
 • vyhotovenie projektovej dokumentácie novostavby alebo rekonštrukcie
 • prepracovanie jestvujúcej projektovej dokumentácie

A iné podľa našich požiadaviek.

Je však potrebné zistiť aj to, či vôbec  môžeme realizovať stavbu domu svojpomocne. Stavebný zákon Slovenskej republiky definuje, že svojpomocne môžeme stavať takzvané jednoduché stavby (tu treba odlišovať medzi jednoduchými a drobnými stavbami, pretože pod pojmom drobné stavby rozumie zákon niečo iné).
 

Pokiaľ ste sa rozhodli pre stavbu domu, vyhľadajte si firmy pre odborné práce v katalógu firiem vo vašom okolí na stavebnom internetovom portáli Stavebnik.sk . Na stránkach si môžete vyžiadať vypracovanie cenovej ponuky na stavebné práce, od zaregistrovaných firiem.
 

 Jednoduché stavby sú

 • bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,
 • stavby na individuálnu rekreáciu,
 • prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m,
 • oporné múry,
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m.

Prízemné a podzemné stavby sa považujú za jednoduché stavby iba vtedy, ak z hľadiska požiarnej bezpečnosti je pre ich užívanie počet osôb určený podľa technickej normy, najviac však 30 osôb.

Stavebný zákon za jednoduché stavby nepovažuje stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení a stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.

Pojmy definuje stavebný zákon v § 139b ods. 1 až 3.

Z uvedeného vyplýva, že v súčasnosti je maximum rodinných domov možné stavať svojpomocne. Dôležitý je tiež fakt, že podkrovie sa nepovažuje za podlažie. Šikovný architekt vám môže byť prínosom v tom, že ak chcete mať podkrovie obývané, môžete(na základe plánov architekta) podstrešné múry vytiahnuť do určitej výšky (napr. 900 mm) a vaša stavba bude stále definovaná, ako jednoduchá.

Jednoduchú stavbu domu svojpomocne môže uskutočňovať fyzická osoba ako stavebník svojpomocou, prípadne za výpomoci ďalších fyzických osôb, ak zabezpečí primerané technické vybavenie a stavebný dozor nad uskutočňovaním stavby odborne spôsobilou osobou [§ 46a ods. 2 písm. d)], pokiaľ sám nie je odborne spôsobilý dozor vykonávať. Toto ustanovenie sa pri uskutočňovaní drobných stavieb uplatní primerane.

Uskutočnenie jednoduchej stavby domu svojpomocne je stavebník povinný vopred písomne ohlásiť príslušnému stavebnému úradu. Začať uskutočňovať jednoduchú stavbu domu svojpomocne môže až na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky.

Pri ohlasovaní jednoduchej stavby domu svojpomocne musíme mať v poriadku tieto prílohy:

 1. doklad o vlastníctve, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
 2. písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu
 3. 2x projektová dokumentácia
 4. snímok z katastrálnej mapy
 5. súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
 6. právoplatné územné rozhodnutie
 7. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov, vyžadované podľa osobitných predpisov
 8. vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor), že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby uskutočňovanej svojpomocou
 9. vyjadrenie – súhlas vlastníkov susedných nehnuteľnosti, v prípade že tieto budú výstavbou dotknuté

V súčasnej dobe chápeme stavbu domu svojpomocne ako nutnú variantu výstavby bývania pre obyčajných pracujúcich a mladé rodiny s bežnými príjmami, kde stavba dodávateľsky na kľúč a systém hypoték a pôžičiek predstavuje pre rodinu značnú finančnú záťaž na mnoho rokov a je teda nutné náklady na výstavbu domu maximálne znížiť.

Prečítajte si článok o tom ako vybaviť stavebné povolenie

Foto: stroyka-ili-remont.ru
(i.n.)