Fukcia a povinnosti stavebného dozoru

Čo je vlastne stavebný dozor?

Stavebný dozorPojmy, funkcie a povinnosti súvisiace so stavebným dozorom presne definuje stavebný zákon v § 46b. Každý, kto ide vykonávať stavebnú činnosť, či už ako majiteľ stavby, alebo zhotoviteľ by mal byť s jeho znením oboznámený, pretože aj v tomto prípade platí známe – neznalosť zákona neospravedlňuje.

Čo je vlastne stavebný dozor? Už samotný názov napovedá o tom, že ide v podstate o dohľad na stavbu. Rozsah činností stavebného dozoru spočíva hlavne v sledovaní spôsobu a postupu uskutočňovania stavby tak, aby bola zaručená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení. Sledovaním stavebného denníka je stavebný dozor informovaný o všetkých činnostiach so stavbou súvisiacich. Dôležitou úlohou stavebného dozoru je tiež zodpovednosť a spoluzodpovednosť za to, aby všetky úkony boli prevádzané v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, hlavne stavebným zákonom. Stavebný dozor priamo zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
 

Ak hľadáte firmu na realizáciu vašej stavby alebo chcete nájsť odborný a spoľahlivý stavebný dozor, prezrite si katalóg firiem v sekcii Architekti. Zo stránky môžete tiež odoslať stavebný dopyt firmám, ktoré sú v katalógu registrované.
 

Stavebný dozor je dôležitým orgánom, ktorý priamo vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil. Ak nie je možné závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu, ktorý podnikne ďalšie kroky.

Vykonávať stavebný dozor môže iba osoba, ktorá splnila všetky zákonné podmienky (zložila skúšky, preukázala skúsenosti v danej oblasti, atď.) a je zapísaná v zozname stavebného dozoru vedeného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI).

Stavebný dozor ako odborník vždy dôkladne vždy preštuduje celú dokumentáciu stavby. Následne prevezme stavenisko a urobí o tom príslušný záznam do stavebného denníka. Počas stavby musí kontrolovať okrem stavebnej práce aj kvalitu stavebného materiálu a súlad s predpismi a technickými normami. V súvislosti s pojmom stavebný dozor sa najčastejšie uvažuje o jednej spôsobilej osobe pri menších stavbách. Pri stavbách väčšieho rozsahu je potrebná tiež funkcia stavbyvedúceho. Rozdiely medzi týmito funkciami sú tiež definované v príslušnej časti stavebného zákona:

§46a Stavbyvedúci

  1. Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku.
  2. Stavbyvedúci je oprávnený

a) určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe,
b) dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na stavenisku a na stavbe,
c) preberať stavebné výrobky, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie a uskladnenie na stavenisku,
d) dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné,
e) koordinovať poradie stavebných prác,
f) vykázať cudziu osobu zo staveniska a zo stavby.

§46b Stavebný dozor

Osoba vykonávajúca stavebný dozor

a. sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka,

b. zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia,

c. vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.


Zaujať by vás mohol aj článok Výber stavebného dozoru

Foto: today.com
(i.n.)